PENERBITAN

  • Semua artikel yang diterima akan diterbitkan dalam e-Prosiding seminar dengan nombor ISBN.
  • Artikel terpilih akan diterbitkan dalam jurnal (MyCite) dengan bayaran tambahan.